يکشنبه 17 فروردين 1399 - 20:18

بودجه های جاری و 34 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی با وجود تشدید تحریمهای دشمنان ، طی 9 ماه گذشته پرداخت شده است

شناسه ویدئو : 22 - شنبه 17 اسفند 1398 - 21:46
23